Beijing


6th Fl., Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng, Beijing, P.R.C.
Tel: +86 108 522 1678
Email: infopatarabeijing@qq.com
wechat ID: patara_taiting
www.patarachina.com